2024 YILI NİSAN AYI OLAĞAN DÖNEM BAŞI MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 19, 20 ve 21l nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19 ncu maddesi hükümlerine göre 2024 yılı Nisan ayı olağan dönem başı meclis toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.04.2024 Cumartesi günü saat 20.30’ da Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.
 Mezkûr gün ve saatte yapılacak olan ayın olağan meclis toplantısının gündem maddelerinin Belediyemiz resmi internet sitesinden yayımlanması ve meclis üyelerine sms olarak haber verilmesi, ilgi yayın tutanaklarının Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;
 Bilgi ve gereğini rica ederim.
 Yaşar Kemal KANTARTOPU Belediye Başkanı
 Yoklama ve açılış Gündem;
 1, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19. maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerin seçiminin görüşülmesi,
 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19. maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Belediye Meclisi 2 asil ve 2 yedek Kâtip Üyelerin seçiminin görüşülmesi,
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 20. maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Belediye Encümeni Üyeleri seçiminin görüşülmesi,
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24. maddesi ve Belediye Meclisi (Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 21. maddesi hükmü çerçevesinde, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri seçiminin görüşülmesi,
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 21. maddesi hükmü çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçiminin görüşülmesi.
 6. Afyonkarahisar ili Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince, I asil ve I yedek üye seçiminin görüşülmesi. Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin içme Suyu Artma Tesisi Birliğinin kurulmasına ilişkin 12.04.2023 tarihli ve 7067 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, 5355 sayılı Mahalli İdare birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğünün 7. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince,
 meclis üyelerimiz arasından belediyemizi temsilen 2 asil ve 1 yedek üye seçiminin görüşülmesi.
 8. 5355 sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunun 8. Maddesi, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliğinin 7. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/0) bendi hükümlerine göre birlik meclisinde görev almak üzere meclis Üyelerimiz arasından I adet asil ve l adet yedek üyenin seçiminin görüşülmesi.
 9. Cay Bel. Taşımacılık San. ve Tic. Şti' nin yetki devrinin görüşülmesi.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek Üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi,
 I. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü çerçevesinde, 2023 yılı mali denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verilmesi,
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi ve Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesindeki Ek-1' e göre hazırlanmış olan 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
 13. Dilek, temenniler ve kapanış.