2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendine göre 2021 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2022-2023 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerini incelemek üzere mevcudun oy birliği ile Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f bendine göre 2021 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin mevcudun oy birliği ile uygulanmasına karar verildi.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Dörtyol Mahallesi, Körbağlar mevkii, tapunun 20 L 2 pafta,695 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b ) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.
4- Sgk İl Müdürlüğü ve Çay Vergi Dairesine olan Belediye Sgk prim ve vergi borçlarına karşılık söz konusu gayrimenkullerin devir işlemleri, Yapılan işaretle oylama sonucunda 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanunun 8 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 75 nci maddesinin d) bendi ve Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli kıymet takdirlerinin yapılarak,  Belediyemize ait işyerlerinin Sgk İl Müdürlüğü ve Çay Vergi Dairesine devir işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.