2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 8565

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08.04.2022 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.

Yoklama ve açılış.
 
GÜNDEM:

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince, gizli oyla Belediye Encümeni üyeleri seçiminin yapılması,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 ncü maddesi hükmü çerçevesinde, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri seçiminin yapılması,
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçiminin yapılması,
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi gereğince, 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi,
  5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükmü gereğince, 2021 yılı denetim raporunu okutmak suretiyle Meclis Başkanlığına bilgi verilmesi,
  6. İlçemiz Elbiz Mahallesi, tapunun K25c20b1b pafta, 626 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin c) ve u) bendi hükmü uyarınca, imar plan değişikliğinin görüşülmesi,
  7. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f) bendine istinaden, yeni inşa edilecek olan yapılarda otopark ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi, 
  8. 5393 sayılı Belediye Kanunun 19 ve 56 ncı maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1’ e göre hazırlanmış olan 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.