İHALE İLANI
İHALE İLANI
Okunma Sayısı: 12150

İHALE İLANI


       1-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Aşağı Mahalle Kumcu Sokak Dış kapı No:18 ve 20 de bulunan Erkekler ve Bayanlar Hamamı için Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale   Kanununun 45.maddesine istinaden 3 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.    
      2-İhale 10.02.2022 tarih Perşembe günü saat 14.00 ‘de Belediyemiz meclis salonunda  Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
      3- İlçemiz Aşağı Mahalle Kumcu Sokak Dış kapı No:18 ve 20 de bulunan Erkekler ve Bayanlar Hamamı için  kira ihale  muhammen bedeli 39.491,55 TL olup ihale geçici teminatı 3.550,00 TL dir. İhale saati 14:00
      4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
              a)Nüfus cüzdanının aslı yada noter tasdikli kimlik belgesi.
              b)Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
              c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
              d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza      sirküsü.        
     5-İhale,ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.            
     6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden  
           görülebilinir.