2022 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2022 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 21531

2022 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.01.2022 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.
 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin k) bendi ve 25 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri uyarınca; Meclisin her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için gizli oyla Denetim Komisyonunun oluşturulması ve huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi,
  2. Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesi Mustafa YILDIRIM’ ın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 sini aşmamak üzere yeniden aylık ödeneğinin belirlenmesinin görüşülmesi,
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 nci maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 2 adet mühendis ve 1 adet tekniker kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ait iş ve işlemlerin görüşülmesi,
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, 2022 mali yılında Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,
  5.   Dilek, temenniler ve kapanış.