İHALE İLANI
İHALE İLANI
Okunma Sayısı: 27979

İHALE İLANI

                                                                              T.C.
                                                             AFYONKARAHİSAR İLİ
                                                       ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                     İHALE İLANI1.İDARENİN ADI: 
Çay Belediye Başkanlığı
a. Adres: Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi No:77 Çay/AFYONKARAHİSAR
b. Telefon ve Faks Numarası: 0-272-631 29 51 / 0-272-631 29 54
c. Elektronik Posta Adresi    : caybel@hotmail.com
2. İHALE KONUSU
a. Niteliği-Miktarı:
Çay Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan konut, market, işyeri, satış noktası, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alış veriş merkezleri, okullar, sağlık kurumları, sanayi işletmeleri (İstemeleri halinde ambalaj atıklarını bedelsiz belediyenin toplama sistemine verecek Organize sanayi bölge yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri), vb. yerlerde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine veya geri dönüşüm tesisine kadar taşınması ve ayrıştırılması işi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesinin göre açık teklif usulü ile ambalaj atığı bedeli üzerinden 1 (Bir) yıl olmak üzere ihaleye sunulmuştur.
b. Yapılacağı Yer, tarih ve Saati: İhale, Çay Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 17/11/2021 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır.
c. Teklif Dosyalarının Teslimi: Teklif dosyası ihale komisyonu başkanlığına, ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.
3. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:
3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Çay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 100 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3.3. İşin süresi boyunca (1 yıllık) ambalaj atığı bedeli K.D.V hariç 14.400,00 Türk Lirasıdır.
3.4. Geçici teminat 432,00 Türk Lirasıdır. Nakit olması durumunda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği veznelerine, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre süresiz olacaktır.
4. İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1. İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4.2. İhaleye yabancı istekli giremez
4.3.İsteklinin tebligat yapılması için adres belgesi
4.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticari Sicil Gazetesi)   
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5 İmza sirkülerini vermesi
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
4.7 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.8 Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.9 Lisanslı bir toplama ayırma tesisinin olması ve bu lisans belgesini ihaleye girebilmek için ihale dosyasına koyması gerekmektedir.
4.10  Geçici teminat mektubu veya Belediye hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,
4.11  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.12 İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar) 
5.1 Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.